Algemene voorwaarden van Fotografie Marc Vanraes

Welke fotocombinaties zijn er allemaal mogelijk?

Bij het bestellen van een fotosessie gaat de klant akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Offerte: alle aanbiedingen van Fotografie Marc Vanraes aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotografie Marc Vanraes  (hierna genoemd ’Fotografie Marc Vanraes’) en de persoon of personen
waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ’de opdrachtgever’)
Opdracht: de dienst of het product dat door Fotografie Marc Vanraes geleverd zal worden.
Fotograaf:  Marc Vanraes , tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotografie Marc Vanraes de overeenkomst gesloten heeft, 
tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

Artikel 2 Aanbod

Fotografie Marc Vanraes doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of via mail. Niet telefonisch! Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 kalenderdagen na de datum van verzending door Fotografie Marc Vanraes.De prijzen vermeld in de prijslijst van Fotografie Marc Vanraes dienen gezien te worden als de meest recente offerte. De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijzen vermeld op een info-pdf, verstuurd via e-mail, blijven 3 maanden geldig. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotografie Marc Vanraes zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden via mail. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Fotografie Marc Vanraes werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de voorschotfactuur (30% van het de overeengekomen prijs bij huwelijksreportages – 100% bij kinder- of familieshoots) is voldaan. Fotografie Marc Vanraes houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotografie Marc Vanraes onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotografie Marc Vanraes is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Fotografie Marc Vanraes zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotografie Marc Vanraes gebruikelijk werkt. Fotografie Marc Vanraes spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Fotografie Marc Vanraes doet zijn uiterste best om het gevraagde te fotograferen, lukt dit niet door omstandigeheden die niet bij Fotografie Marc Vanraes liggen dan beschouwd Fotografie Marc Vanraes de opdracht toch als voldaan.De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van Fotografie Marc Vanraes op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. Fotografie Marc Vanraes biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden. Fotografie Marc Vanraes levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.Tenzij er sprake is van overmacht, zal Fotografie Marc Vanraes in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Fotografie Marc Vanraes, waardoor Fotografie Marc Vanraes niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangenFotografie Marc Vanraes met vergelijkbare stijl zorgen.

Artikel 7. Levering

Fotografie Marc Vanraes hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. (Huwelijks)albums worden, tenzij anders overeengekomen, ongeveer 3 weken na goedkeuring van het ontwerp geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal. Fotoprints, canvassen, reclamepanelen en fotokaarten worden binnen 2 weken na bestelling geleverd. Fotografie Marc Vanraes maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Tijdens drukkere periodes (bijvb. kerst, communieperiode, …) is er soms meer tijd nodig. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd. Na de keuze van de fotoproducten wordt het totaal bedrag betaald voor de bestelling doorgestuurd wordt naar de leveranciers. Bestellingen kunnen na afspraak in de studio opgehaald worden. De gevraagde bestellingen dienen na bevestiging dat ze bij Fotografie Marc Vanraes liggen binnen de 2 weken opgehaald te worden. Indien dit door de opdrachtgever genegeerd word dan komt er stockagevergoeding van 1,50€ per dag erbij. Omdat elke bestelling op maat gemaakt wordt is retourneren niet mogelijk.

De Foto’s die ik getrokken heb lever nu ook digitaal in schermresolutie en na betaling van het geheel (shoot en bestelling) worden de  foto’s geleverd met een formaat van 20cm x 30cm en 72Dpi. Deze kunnen niet afgedrukt worden. Dit zonder watermerk, maar bij gebruik op media moet zeker een naamsvermelding of een Tag gebruikt worden. Voorbeeld – Fotografie Marc Vanraes – Bij niet gebruik van een naamsvermelding of een Tag zal ik beslist vragen om de foto’s te verwijderen van de desbetreffende site of pagina.

Artikel 8. Vergoeding

Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotografie Marc Vanraes een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. Indien aannemelijk is dat Fotografie Marc Vanraes hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Fotografie Marc Vanraes dit doorrekenen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever word hiervan eerst op de hoogte gesteld. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen die vermeld staan in de reclame. Alle door Fotografie Marc Vanraes genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders anders vermeld of overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

Fotografie Marc Vanraes zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 21 kalenderdagen na factuurdatum. De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht (voorschotfactuur), dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht (voorschotfactuur) dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kalenderdagen, voldaan te zijn, teneinde de overeenkomst voor de gewenste datum definitief vast te stellen. Er worden geen resultaten van de fotosessie getoond voor het verschuldigde bedrag betaald is.

Artikel 10. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan ik Fotografie Marc Vanraes, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotografie Marc Vanraes gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Een portretsessie (We and our baby ) kan tot de dag voorgaand aan de geplande sessie geannuleerd worden. Er wordt door Fotografie Marc Vanraes dan een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs. Bij annulatie de dag zelf zal een annulatiekost van 222€ aangerekend worden.
Bij annulering van een huwelijksreportage door de opdrachtgever wordt een annulatiekost van 400€ aangerekend. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Fotografie Marc Vanraes. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotografie Marc Vanraes. 
Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht en gebruik maken van de foto’s.

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotografie Marc Vanraes, indien niet anders overeengekomen. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Fotografie Marc Vanraes. Fotografie Marc Vanraes houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien de opdrachtgever wenst dat de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie (van hem/haar of het gezin) NIET gebruikt worden voor promotie van Fotografie Marc Vanraes dient de klant dit vooraf te melden aan de Fotografie Marc Vanraes. De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen ten behoeve van publicatie op social media en persoonlijke websites speciaal daartoe bestemde lage resolutie bestanden met logo. Overige werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van Fotografie Marc Vanraes openbaar gemaakt worden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de downloadbare bestanden in webresolutie met logo of aangekochte digitale bestanden (hoge resolutiebeelden) op het internet te plaatsen in een bewerking verschillend dan deze is aangeleverd door Fotografie Marc Vanraes. Het logo van Fotografie Marc Vanraes mag bij de downloadbare bestanden (in webresolutie) niet verwijderd of afgeseneden worden. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van Fotografie Marc Vanraes dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotografie Marc Vanraes.

Bij inbreuk op de auteursrechten van Fotografie Marc Vanraes, rekent Fotografie Marc Vanraes drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Fotografie Marc Vanraes.

Artikel 13. Portretrecht

Fotografie Marc Vanraes houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Fotografie Marc Vanraes is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotografie Marc Vanraes of diens vertegenwoordigers.Fotografie Marc Vanraes is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotografie Marc Vanraes geleverd zijn. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotografie Marc Vanraes houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotografie Marc Vanraes aan de opdrachtgever medegedeeld. 
Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Rechtspraak

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen Fotografie Marc Vanraes en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.
Augustus 2014

Website: www.marcvanraes.be

Email: info@marcvanraes.be
Telefoon: 0475/37.14.12
BTW: BE 0810.785.485

Rekeningnummer: BE53 0015 9714 9153